Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor

Användningen av denna webbplats, www.medasverige.se (”Webbplatsen”), omfattas av följande villkor samt av tillämpliga svenska lagar och föreskrifter. Genom att använda materialet på denna Webbplats åtar Besökaren sig att utan begränsningar eller förbehåll godta dessa Användarvillkor samt bekräftar att eventuella andra överenskommelser mellan Besökaren och Meda AB (”Meda”) ersätts av dessa Användarvillkor. Eventuella tvister som uppstår till följd av, eller i samband med, innehållet på denna Webbplats skall, om de inte löses i godo, avgöras av svensk domstol. 

Ansvarsfriskrivning

Medasverige.se är framtagen av Meda med syfte att ge en introduktion och tillhandhålla information om terapiområden där Meda är verksamt. Information om receptbelagda läkemedel och deras användning är avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med tillämplig svensk lag och EU-direktiv.

Uppgifter om läkemedel får inte läggas till grund för förebyggande eller annan medicinsk behandling utan ordination av läkare. För information om specifika produkter kontakta Meda eller behandlande läkare.

Meda ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av att Besökaren har fått tillgång till, eller inte kunnat få tillgång till, denna Webbplats eller till följd av att Besökaren har förlitat sig på tillhandahållen information på denna Webbplats. Meda friskriver sig från allt ansvar för direkt och indirekt skada, avtalsbrottsrelaterad skada, följdskada, straffskadestånd, specifik skada, annan skada, utebliven vinst och all annan förlust eller skada oavsett slag. Denna begränsning gäller även skada på Besökarens datorutrustning eller virus som kan påverkar sådan utrustning.

Meda kan inte kontrollera om e-post till och från Meda läses eller kopieras av utomstående. Uppgifter som lämnas via hemsidan är därför att betrakat som icke-konfidentiella.  

Upphovsrätt

Meda innehar upphovsrättsligt skydd av denna Webbplats (©). Meda ger Besökaren rätt att i den utsträckning källan anges, kopiera material som publiceras på Webbplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk. Samtliga produktnamn som nämns på Webbplatsen är varumärken som ägs av Meda eller Medas licensgivare och samarbetspartners. Detta oavsett om de förekommer med symbolen ® eller inte. Medas målsättning är att Webbplatsen och dess innehåll skall vara aktuellt. Meda är dock inte ansvarig för riktigheten i Webbplatsens innehåll. 

Övrigt

Meda reserverar sig rätten att ändra och/eller uppdatera policys och ansvarsbestämmelser när som helst. Meda kommer alltid att göra den senaste versionen tillgänglig på Webbplatsen. 

Om Du har frågor omkring Medas Användarvillkor för Webbplatsen, direkta frågor avseende dessa eller annat så är Du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen info@meda.se eller telefon 08-630 19 00. Du kan också skriva till oss på adressen: Meda AB, Box 906, 170 09 Solna, Sverige.