Om Meda Sverige

Ta del av Docent Karl-Gösta Ljungströms föreläsning om vätsketerapi "Dextran - en väl beprövad kolloid"

Vätsketerapi

Detta är vätsketerapi.

En korrekt given vätskeordination kan vara av vital och avgörande betydelse inte minst för den kritiskt sjuke patienten och en inkorrekt ordination kan i värsta fall vara direkt skadlig eller tom dödlig. Med hjälp av anamnes och status gör man en uppskattning av patientens vätsketillstånd. Målet för vätsketerapin är i första hand att återställa/behålla cirkulationen till det normala både centralt och perifert.

Val av vätsketerapi - Kristalloider/kolloider

Begreppen kristalloider/kolloider skapades av Thomas Graham under 1800-talet. Han upptäckte att en del substanser diffunderade med olika hastighet genom semipermeabla membran. När lösningen torkade bildades kristaller, dessa lösningar med olika elektrolyter fick namnet kristalloider. Andra ämnen såsom äggvita diffunderade inte alls lika bra och bildade inga kristaller, dessa fick namnet kolloid efter grekiskans ”collodium” vilket betyder klibbigt ämne eller lim. I dag används fortfarande dessa namn för att dela upp vätskor i deras olika egenskaper . Kristalloider är rena elektrolytlösningar med eller utan socker och kolloider är lösningar med stora partiklar vars främsta uppgift är att expandera blodvolymen (referens: http://www.skaraborgsdoktor.se/pdf/vatsketerapi-at.pdf ).

Förespråkarna för kollider pekar på att kristallodier skapar generella ödem pga den stora vätskemängd som man måste tillföra för att ersätta förlorad volym. Med kolloider får man bättre mikrocirkulation, behöver ge mindre vätska, har bättre medelartärtryck under längre tid och bättre cardiacoutput med mindre vätska under längre tid. Stora volymer vätska såsom vid kristalloider ger generella ödem och viktökning. En sådan är i IVA sammanhang associerad med högre mortalitet och morbiditet.

Dextran

Macrodex:
Dextran 70. Infusionsvätska med natriumklorid. 60 mg/ml.

Indikation: 
Volymsupport och volymersättning för förebyggande av chock och vid behandling av hypovolemisk chock. 
Profylax mot postoperativ och posttraumatisk tromboembolism. 
Hemodilution.

För fullständig information om Macrodex se FASS.se

Plasmodex:

Dextran 60. Infusionsvätska med natriumklorid. 30 mg/ml.

Indikation: 
Pre-, per- och postoperativ plasma- och blodersättning. 
Hypovolemiprofylax vid regional anestesi.
Plasmaersättning vid blodkomponentterapi.

För fullständig information om Plasmodex se FASS.se


Rheomacrodex:
Dextran 40. Infusionsvätska med natriumklorid. 100 mg/ml.

Indikation:
Nedsatt kapillär cirkulation vid hypovolemisk chock. Arteriella och venösa cirkulationsrubbningar vid hotande gangrän, ulcus cruris, Raynauds sjukdom, akut nonhemorragisk cerebral trombos m fl tillstånd. Profylax mot postoperativ och posttraumatisk tromboembolism. Vid kärl- och plastikkirurgi för att förbättra den lokala cirkulationen och för att minska trombosbenägenhet i transplantat. Vid öppen hjärt-kärl-kirurgi som tillsats i perfusionsvätskan i hjärt-lungmaskin.

För fullständig information om Rheomacrodex se FASS.se


Promiten:

Dextran 1. Injektionsvätska, lösning. 150 mg/ml.

Indikation:
Profylax mot dextraninducerade anafylaktiska reaktioner.

För fullständig information om Promiten se FASS.se

Webb-TV om vätsketerapi
Docent Karl-Gösta Ljungström föreläser om "Dextran - en väl beprövad kolloid"