Om Meda i Sverige

Jobba på Meda

Meda – ett företag med många möjligheter!

Medas strategi är att dra fördel av att vara ett ledande globalt företag och samtidigt bevara en slimmad och snabbfotad lokal organisation. För Meda handlar det om att ha en decentraliserad och effektiv organisation med korta beslutsvägar.

Medarbetarnas kompetens, goda omdöme och engagemang har stor betydelse för bolaget. Meda strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsplats som erbjuder möjligheter och stimulerande arbetsuppgifter.

Mångfald och lika behandling

Vid utgången av 2015 var 54 % (56) av Medas medarbetare globalt kvinnor, och kvinnor innehade 37 % (39) av chefsbefattningarna. Meda strävar efter att öka andelen kvinnliga chefer genom tydliga kravprofiler för respektive befattning och genom att följa upp utvecklingen.

Medas Business Conduct Guidelines slår fast att alla medarbetare och arbetssökande ska behandlas lika. Detta är något som tas på allra största allvar på bolaget.

Diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller liknande får inte förekomma inom Meda. Inget fall av diskriminering anmäldes under 2015.

Spontanansökan & praktik

Meda tar gärna emot spontanansökningar. Skicka ett mail med "Spontanansökan" i ämnesfältet och en kort presentation av dig själv samt vilken sorts tjänst du är intresserad av. Bifoga även ett CV.   Vi har ibland även möjlighet att erbjuda praktikplatser eller examensarbeten.

Om du har frågor kring anställning på Meda är du välkommen att kontakta oss på info@medasverige.se eller telefon 08-630 19 00. Du kan också skicka brev till: Meda AB, Box 906, 170 09 Solna, Sverige.